Polityka Prywatności

  
  Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym pod adresem elektronicznym https://www.jpu24.pl/(i ewentualne podstrony), zwanym dalej „Serwisem", prowadzonym dla Przedsiębiorstwa JPU Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (zwanej dalej: JPU Sp. z o. o.).   JPU Sp. z o. o. przywiązuje wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz serwis.   Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. JPU Sp. z o. o. nie zabiega o identyfikację użytkowników strony internetowej.   

Klauzula informacyjna

  JPU Sp. z o. o. jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie przepisy z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), przedstawia informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych: 
  1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JPU Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 4 lok. 0G, NIP: 542-324-45-58, KRS 0000555509. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy: rodo@jpu24.pl oraz listownie na adres siedziby. W przypadku działań polegających wyłącznie na pośredniczeniu przy zawarciu umowy ubezpieczenia z danym ubezpieczycielem, JPU Sp. z o. o. pełni rolę podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu administratora – ubezpieczyciela. W tych przypadkach należy kontaktować się z ubezpieczycielem. 
  2.     W zależności od formy kontaktu z JPU Sp. z o.o. oraz świadczonej usługi mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do realizacji usług oferowanych przez JPU Sp. z o.o., tj: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu lub inne niezbędne w celu świadczenia usługi (np. data urodzenia, PESEL). 
  3.     Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane są w celu: - podjęcia kroków do zawarcia umowy ubezpieczenia (w tym wyszukanie, przedstawienie i porównanie ofert), - zawarcia umowy ubezpieczenia, zrealizowania i rozliczenia umowy, - dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, - informowania o nowych ofertach ubezpieczenia, przypominania o kończących się okresach ubezpieczeń, obsługi kontaktów z klientami - spełniania wymogów wynikających z przepisów prawa. - administrowania stroną internetową. 
  4.     W zależności od przypadku, podstawą przetwarzania danych osobowych może być: 
  -       zgoda w odniesieniu do realizacji kontaktów, pozostawania w bazie klientów, wysyłki informacji (art. 6 ust. 1 lit.  a  RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), która może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych w czasie obowiązywania zgody); 
  -       umowa realizowana przez JPU Sp. z o. o. na rzecz klientów (art. 6 ust. 1 lit.  b  RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy); 
  -       obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym obowiązki rachunkowo-księgowe); 
  -       prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą). Powołujemy się na uzasadniony interes JPU Sp. z o. o. podczas analizy, rozwoju, usprawniania i optymalizacji  strony internetowej, produktów i usług (przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, sieci i systemów), a także w aspekcie obrony przed roszczeniami. Ponadto JPU Sp. z o. o. w ramach prowadzonej działalności może występować jako Podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratorów (w tym ubezpieczycieli), na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
  5.     Do danych osobowych zbieranych przez JPU Sp. z o. o. mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy i zleceniobiorcy oraz uprawnione i upoważnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, jak również podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, dostawcom oprogramowania). Dane osobowe mogą być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków. 
  6.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane i są przetwarzane (m.in. przez okres przechowywania dokumentacji dotyczącej umów, dokumentacji księgowej, wynikający z przepisów prawa), natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa albo wyrażona przez Państwa zgoda. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 
  7.     O ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach art. 15-22 RODO i nie wyłączają tego przepisy szczególne, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: -       wycofania udzielonej administratorowi zgody
-       żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, 
  -       usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa, 
  -       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa, 
  -       przenoszenia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa, 
  -       wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
  8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych uniemożliwi realizację usług (w tym wyszukanie oferty, zawarcie, zrealizowanie i rozliczenie umowy ubezpieczenia). 
  9.     Pani/Pana dane osobowe nie są świadomie i intencjonalnie przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, nie służą też zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

 JPU Sp. z o. o.z siedzibą w Białymstoku stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób niepowołanych, utratą czy uszkodzeniem. JPU Sp. z o. o. stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji. 
JPU Sp. z o. o. podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego kontrahenci i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 
Dostęp do dokumentacji i systemu informatycznego zawierających dane osobowe posiadają tylko upoważnione osoby, w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów przetwarzania. 

 Gromadzenie danych

 Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTPS kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:  ·      publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika) ·      nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS o ile jest możliwa, ·      nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, ·      czas nadejścia zapytania, ·      pierwszy wiersz żądania HTTPS, ·      kod odpowiedzi HTTPS, ·      liczbę wysłanych przez serwer bajtów, ·      adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony JPU Sp. z o. o. nastąpiło przez odnośnik, ·      informacje o przeglądarce użytkownika, ·      informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony JPU Sp. z o. o.. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp. 

Mechanizm Cookies na stronie internetowej JPU Sp. z o. o.

  Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach JPU Sp. z o. o. nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Ponadto przypominamy, że każdy może blokować lub ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) narzędzi.  

Zakres i zmiana polityki prywatności naszego serwisu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności.
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Jednocześnie informujemy, że zmiany dokonywane w przyszłości będą zgodne z misją i wartościami, jakie reprezentuje JPU Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku.
Szukaj